คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1

 

ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2561  เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ในTCAS รอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) รวม 10 โครงการ คือ

1.      โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)

2.      โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการ

3.      โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์

4.      โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.)

5.      โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.)

6.      โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์

7.      โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

8.      โครงการสานฝันปั้นนักวิทยาศาสตร์

9.      โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

10.  โครงการรับนักเรียนพิการ

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศรับสมัคร TCAS รอบที่ 1)