คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

 

            ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                ปีการศึกษา 2561 เพื่อทดสอบเบื้องต้น ในโครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น

            คณะวิทยาศาสตร์จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เลขประจำตัว สถานที่สอบและห้องสอบ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่เว็บไซต์ http://www.science.cmu.ac.th/reg-sci/stud_befor/ โดยมีกำหนดการและสถานที่สอบดังนี้

           

๑.  วันสอบ   วันเสาร์ที่  4  .. ๒๕๖1   เวลา ๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. 

๒. สถานที่สอบ ห้อง MB2111 , MB2213-14 , SCB4301 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

            จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันต่อไป

 เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้เบื้องต้น เพื่อเข้าโครงการเรียนล่วงหน้า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561)