คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การรับสมัคร TCAS รอบที่ 5

     ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดการรับสมัครนักศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 5 (การรับตรงอิสระ) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร

1. จำนวนที่รับ   6 คน

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

2.1  คุณสมบัติทั่วไป

  1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศ

       สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ราชอาณาจักร

       กัมพูชา ฯลฯ

2.2  คุณสมบัติเฉพาะ 

   1. เป็นผู้ที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

   2. เป็นผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมืองแร่ หรือ มีประสบการณ์ในการทำงาน

        อย่างน้อย 1 ปี

   3. เป็นบุคลากรขององค์กร หรือหน่วยงานในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มีบันทึก

        ข้อตกลงทางวิชาการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   4. เป็นผู้ที่สามารถ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยได้ 

         5. เป็นผู้ไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา   

3. หลักฐานการสมัคร (เอกสารประกอบการสมัครให้รับรองสำเนาทุกฉบับ)       

3.1 ใบสมัคร 1 ชุด

3.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3x4 ซม. ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือนติดบนใบสมัคร

3.3 สำเนาประกาศนียบัตรการศึกษาที่ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

3.4  สำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3.5  หนังสือรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดว่าเป็นบุคลากรที่ประกอบวิชาชีพด้านธรณีวิทยาหรือเหมือง

       แร่ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1 ปี

4. ค่าธรรมเนียมการสมัคร  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร

 

5.  ช่วงเวลาการรับสมัคร

วันที่ 5 – 9 กรกฎาคม  2561

รับสมัครทางไปรษณีย์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

 

 

6. สถานที่สมัคร  งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 เอกสาร Download

  เอกสาร (การรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 )