คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 9-14 พฤษภาคม 2561 ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. (หรือ http://tcas.cupt.net) นั้น ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 (เพิ่มเติม) ดังเอกสารแนบ เอกสาร Download

  เอกสาร (รายละเอียดการรับสมัคร TCAS รอบที่ 3 (เพิ่มเติม))