คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับยกเว้นการเก็บค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ---------------------------------- ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับการยกเว้นการเก็บค่าเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปกติ (ทุนโควตาเรียนฟรี) ประจำปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเป็นผู้มีผลคะแนนสอบโควตา (TCAS รอบที่ 2) ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สูงสุด ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาทั้ง 7 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 26 ทุน ทุนละ 32,000.- บาท ต่อปี โดยให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องระยะเวลา 4 ปีการศึกษา และเป็นทุนที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ นั้น บัดนี้คณะกรรมการ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกจากคุณสมบัติดังกล่าวและพิจารณาข้อมูลหลักฐานอื่น ๆ ของนักศึกษาแล้ว คณะวิทยาศาสตร์จึงประกาศรายชื่อผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาสำหรับโครงการเรียนโดยได้รับยกเว้นการเก็บค่าลงทะเบียน ในภาคการศึกษาปกติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา (ทุนโควตาเรียนฟรี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561)