คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 ----------------------------- ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) รวม 7 โครงการ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นั้น บัดนี้การดำเนินการสอบคัดเลือกได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการคัดเลือก พร้อมชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ดังนี้ เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 )