คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการ พสวท. และเพชรทองกวาว ทดแทน ภาคเรียนที่ 1-2560

 เอกสาร Download

  เอกสาร (ผลการคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนโครงการ พสวท. และเพชรทองกวาว ทดแทน ภาคเรียนที่ 1-2560)