คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน พสวท. และทุนเพชรทองกวาว ทดแทน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

................................................ ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อเข้ารับ ทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน และ ทุนเพชรทองกวาว ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560นั้น คณะวิทยาศาสตร์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์รับทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ทดแทน และ ทุนเพชรทองกวาว ทดแทน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายชื่อต่อไปนี้ ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มาเข้ารับการสัมภาษณ์รับทุนการศึกษา ในวันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 และห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ หากไม่มาเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ เอกสาร Download

  เอกสาร (รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รับทุน พสวท. และทุนเพชรทองกวาว ทดแทน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560)