คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความประสงค์รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2560 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ในรอบที่ 1 (การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน) รวม 7 โครงการ คือ 1. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ต่อเนื่อง 2. โครงการรับนักเรียนจากค่ายโอลิมปิกวิชาการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 3. โครงการฟิสิกส์สัประยุทธ์เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ 4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพสำหรับเด็กและเยาวชน (ร่วมกับ สวทช.) 5. โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนฯ (วมว.) 6. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ 7. โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รอบที่ 1 ) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ เอกสาร Download

  เอกสาร (การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )