คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
นักศึกษา
ประชาสัมพันธ์สำหรับนักศึกษา


ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 10

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก
ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) 
ประจำปีการศึกษา  2560  รุ่นที่ 10 รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 
 
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น เข้าสอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน    พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม 3 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์  เวลา 08.30  เป็นต้นไป 
 
ประกาศ ณ วันที่   18      พฤษภาคม 2560 
                 
 เอกสาร Download

  เอกสาร (ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 10 )