คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศราคากลาง


ประกาศราคากลางอาคารเคมี 1 และอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ จำนวน 1 รายการ ตัังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562วันที่ประกาศ :8 พ.ค. 2561


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศราคากลางอาคารเคมี 1 และอาคารเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ จำนวน 1 รายการ ตัังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)