คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าหลักคณะวิทยาศาสตร์
หลักสูตร
การรับเข้าและโครงการพิเศษ

การรับสมัครนักศึกษา

             ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มี 8 ภาควิชาและเปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 13 สาขาวิชา นอกจากนี้ยังได้เปิดสอนระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปี 2517 และระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 2532    หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช้เวลาศึกษาประมาณ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี  หลักสูตรปริญญาโทใช้เวลาศึกษา 2 ปี ไม่เกิน 5 ปี และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  ใช้ระยะเวลาการศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา การรับเข้าศึกษาต่อของคณะวิทยาศาสตร์ มี 3 ระดับดังนี้ระดับปริญญาตรี

ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

 • ปฏิทิน โครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2561
 • ปฏิทิน โครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2560
 • SCI-PORTAL
 • เว็บไซต์ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR)
 • เว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
 • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
 • วารสารคณะวิทยาศาสตร์ (E-Journal)
 • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • อีเมลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MAIL)
 • สื่อมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์ (Sci-Media)
 • ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS)
 • IT Based KM System (ระบบสืบค้นข้อมูล ITKMS)
 • ระบบงาน Workflow Process
 • กำหนดการประชุม คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์
 • รายงานการประชุม คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.)
 • ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชกว.)
 • ห้องปฏิบัติการทางการวิจัย
 • Chaing Mai Flow Based Analysis Research Group