คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา


ประกวดราคาซื้อเครืองวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไดเตรทแบบคาร์ลฟิชเซอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่: 26 ธ.ค. 2017 - 26 ม.ค. 2561
วันที่ประกาศ :26 ธ.ค. 2560


 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกวดราคาซื้อเครืองวิเคราะห์หาปริมาณน้ำโดยวิธีการไดเตรทแบบคาร์ลฟิชเซอร์คูลอมเมตริก จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) )