คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้าหลักคณะวิทยาศาสตร์
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา

 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.- บาท คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาช่างก่อสร้าง ช่างออกแบบ ช่างโยธา  

 เอกสาร Download

เอกสาร (รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานช่าง 1 อัตรา )
 • อีเมลล์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MAIL)
 • ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU MIS)
 • The 19th International Conference on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB-19)
 • ปฏิทิน โครงการ / กิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์ ปี 2559
 • 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015)
 • เว็บไซต์ระบบคลังปัญญา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUIR)
 • เว็บไซต์สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กองทุนคณะวิทยาศาสตร์
 • เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์
 • วารสารคณะวิทยาศาสตร์ (E-Journal)
 • สื่อมัลติมีเดียคณะวิทยาศาสตร์ (Sci-Media)
 • IT Based KM System (ระบบสืบค้นข้อมูล ITKMS)
 • ระบบงาน Workflow Process
 • ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ศวท.-มช.)
 • ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์พหุวิทยาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • กำหนดการประชุม คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์
 • รายงานการประชุม คณะวิทยาศาสตร์
 • โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (วมว-มช.)
 • ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์
 • ชมรมผู้เกษียณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ชกว.)
 • โปรแกรมการใช้ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการทางการวิจัย
 • Chaing Mai Flow Based Analysis Research Group