คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ English Website of Faculty of science, Chiang Mai University
ประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

 ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับคัดเลือก  ไปรายงานตัวที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะวิทยาศาสตร์ฯ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  ภายในวันศุกร์ที่  21  กรกฎาคม  2560  ในวันเวลาราชการ

โดยขอให้เตรียมเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  3  ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ใบ

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร  053943310  คุณพัฒนพงค์  กันเชียง

 เอกสาร Download

เอกสาร (ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป)