บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
บุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี  2561

ประเภทที่  1  ประเภทงานวิชาการ
อายุไม่เกิน  40  ปี                 
ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  ลิมปิชัยพานิช 
สังกัดภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์

อายุ  40  ปี ขึ้นไป               
ได้แก่    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทราวรรณ  พุ่มชูศักดิ์ 
สังกัดภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม    

ประเภทที่  2  ประเภทงานปฏิบัติการ
กลุ่มด้านบริการ (งานธุรการ / สำนักงาน) 
ได้แก่    นายเอกพล  คำแสน สังกัดสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

กลุ่มด้านบริการ (ห้องปฏิบัติการ)            
ได้แก่    นางสาวโอปอล์  สายดำ สังกัดภาควิชาธรณีวิทยา
                  
ประเภทที่  3  อาจารย์ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักศึกษา

ได้แก่    อาจารย์ ดร.เป็นหญิง  โรจนกุล สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์
 


วันที่ : 27 พ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว