ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช.
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้อง SCB2100 อาคาร ๔๐ ปี คณะวิทยาศาสตร์


โปรดลงทะเบียน Online เข้าร่วมงานล่วงหน้า


เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น.   ลงทะเบียน
เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น.  พิธีเปิด และกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ โดย คณบดี
เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น.   Presentation ประวัติและผลงานของผู้เกษียณ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น.    การแสดง
เวลา ๑๐.๒๐-๑๐.๓๕ น.   คณบดีมอบของที่ระลึก ช่อดอกไม้ และเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณ
เวลา ๑๐.๓๕-๑๐.๕๕ น.  ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก 
เวลา ๑๐.๕๕-๑๑.๑๕ น.  การแสดง
เวลา ๑๑.๑๕-๑๑.๒๕ น.  ประธานชมรมผู้เกษียณกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๒๕-๑๒.๐๐ น.  บันทึกภาพผู้เกษียณร่วมกับคณบดี  / บันทึกภาพผู้เกษียณร่วมกับชมรมผู้เกษียณ
เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน


วันที่ : 10 ก.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว