คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดอบรม The Right Way To Draft Patent
คณะวิทยาศาสตร์ร่วมจัดอบรม The Right Way To Draft Patent

         หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มช. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะวิทยาศาสตร์ มช.  จัดการอบรมหัวข้อ “The Right Way To Draft Patent ” by  Examiner’s Perspective  (แนวทางการยกร่างคำขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร โดย ผู้ตรวจสอบจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา) สาขาวิทยาศาสตร์ โดยมี อาจารย์  ดร.มาโนช นาคสาทา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณอุมากรณ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ นักวิชาการตรวจสิทธิบัตรชำนาญการพิเศษ และคุณวัชรากรณ์ ปราณี นักวิชาการตรวจสิทธิบัตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางการขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ตลอดจนข้อปฏิบัติและการยกร่างคำขอที่ถูกต้องและเหมาะสม ในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์   


วันที่ : 13 มิ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว