งานบริหารงานวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563
งานบริหารงานวิจัยฯ ประชุมเตรียมความพร้อมแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563

        งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องสัมมนา อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวทางในการเขียนโครงการวิจัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "มุมมองของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม" นอกจากนี้ยังมีการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำแผนบูรณาการวิจัยฯ โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม หัวหน้าศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุณณี บวรสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์


วันที่ : 11 มิ.ย. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว