หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8
หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8

 

       นางสาวอุทุมพร มณีวรรณ์ หัวหน้างานห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับดี การนำเสนอผลงานวิชาการ โดยวาจา หัวข้อ การบริการสารสนเทศ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) จากผลงาน ฐานข้อมูลวารสารวิชาการเพื่อสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Academic Journal Publication Support Database) เป็นฐานข้อมูลรวบรวมผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://library.cmu.ac.th/journalsupport) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PULINET ครั้งที่ 8  จัดโดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ จังหวัดนครพนม 

 

 


วันที่ : 11 ม.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว