การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Patent Analytics for Research
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Patent Analytics for Research

          งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Patent Analytics for Research” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ วังภคพัฒนวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLO) และนางสาวบงกช บุปผา งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสืบค้นสิทธิบัตรที่หลากหลาย เพื่อใช้ในวางแผนการทำวิจัย และยกคำขอสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 

 


วันที่ : 10 ม.ค. 2018

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว