พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560
พิธีเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560

   รองศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรัฏฐ์ แสนทน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงาน และนายพร  พรมมหาราช เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์ ชี้แจงรายละเอียดการเข้าค่าย ณ ห้อง SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560 โดยมีกำหนดการจัดค่ายระหว่างวันที่ 8-21 ตุลาคม 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ให้เป็นศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการจัดค่ายโอลิมปิกวิชาการในเขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ และจังหวัดน่าน โดยได้เชิญผู้อำนวยการโรงเรียนประจำจังหวัดในเขตภาคเหนือตอนบน ทั้ง 8 จังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกและเตรียมเยาวชนไทยที่จะไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการให้มีความพร้อมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเต็มที่ และประสบความสำเร็จในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อเพิ่มจำนวนและพัฒนาอาจารย์วิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ และมีความพร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีมาตรฐานสากล   

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิ สอวน. ได้ขยายการอบรมไปยังโรงเรียนเครือข่าย เรียกว่าโรงเรียนขยายผล สอวน.  และในปีการศึกษา 2559 ได้ขยายการจัดค่ายไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพิ่มเติม เรียกว่าโรงเรียนศูนย์ สอวน. เพื่อขยายโอกาสการเข้าค่ายของนักเรียน ตลอดจนพัฒนาครูจากโรงเรียนให้เป็นวิทยากรการอบรม และพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายในภาพรวม

-- 


วันที่ : 08 ต.ค. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว