ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๖๐
ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๖๐

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มช. 
ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ ประจำปี ๒๕๖๐
ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้อง SCB2100  อาคาร ๔๐  ปี คณะวิทยาศาสตร์

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้เกษียณและผู้เข้าร่วมงาน
เวลา ๐๙.๓๐-๐๙.๔๕ น. พิธีเปิด และกล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณ โดย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
เวลา ๐๙.๔๕-๑๐.๐๐ น. ชมสไลด์มัลติวิชัน ประวัติ และผลงานของผู้เกษียณ
เวลา ๑๐.๐๐-๑๐.๒๐ น. ชมการแสดง
เวลา ๑๐.๒๐-๑๐.๓๕ น. คณบดีมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณ
เวลา ๑๐.๓๕-๑๐.๕๕ น. ผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก 
เวลา ๑๐.๕๕-๑๑.๑๕ น. ชมการแสดง
เวลา ๑๑.๑๕-๑๑.๒๕ น. ประธานชมรมผู้เกษียณกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึก
เวลา ๑๑.๒๕-๑๒.๐๐ น. คณบดีมอบช่อดอกไม้ 
บันทึกภาพผู้เกษียณร่วมกับคณบดี บันทึกภาพผู้เกษียณร่วมกับชมรมผู้เกษียณ
เสร็จพิธี รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
 
 


วันที่ : 12 ก.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว