อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลี
อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 3 ตัวแทนประเทศไทย เพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทยและเกาหลี

         คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสามของตัวแทนประเทศไทย เพื่อรับทุนการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทย และประเทศเกาหลี ภายใต้หัวข้องานวิจัย “การพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และงานวิจัยด้านแก๊สเซนเซอร์สู่การประยุกต์ใช้ได้จริง (Development of Academic and Research Strength in Practical Gas Sensing Applications) จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (National Research Council of Thailand, NRCT) และมูลนิธิวิจัยแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of Korea, NRF) ซึ่งได้ตกลงร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลี (NRCT-NRF)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการทำวิจัยร่วมกันของนักวิจัย อันจะนำไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศต่อไปในอนาคต

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยกานต์ เลียวหิรัญ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในงานวิจัยครั้งนี้เป็นระยะเวลา 14 วัน ในระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม ถึง 16 ธันวาคม 2560 โดยจะได้มีการสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยกับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านตัวตรวจจับแก๊ส กับ Prof.Dr.Jong-Heun Leeณ ห้องปฏิบัติการด้านโครงสร้างวัสดุนาโนที่ถูกเสริมฟังก์ชัน (Functional Nanostructured Materials Laboratory) ภาควิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์  Korea Universityกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี


วันที่ : 19 มิ.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว