ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21

      ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม จัดการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนสำหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในกระบวนการเรียนการสอน เพื่อร่วมกันทบทวนการดำเนินงานของภาควิชาในด้านต่างๆ ตลอดจนกำหนดทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อการพัฒนาบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21  ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560 ณ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรมและปุณยมันตรา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย


วันที่ : 15 มิ.ย. 2017

ค้นหาข่าว
หน่วยงาน
คีย์เวิร์ด
ค้นหาจาก
หมวดหมู่ข่าว