การปาฐกถาพิเศษ/เสวนาวิชาการ

ขอเชิญรับฟังปาฐกถา/เสวนาวิชาการ

ปาฐกถา หัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน”
โดย คุณวรานนท์ หล้าพระบาง นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และที่ปรึกษาอาวุโสรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

บรรยาย หัวข้อ “ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการจัดการองค์กร”
โดย คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

การเสวนาวิชาการ “มองย้อนเลข 55 มองไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด


การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ

ขอเชิญนักศึกษา นักวิจัย ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ

1. กลุ่ม Data Science    คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์   

2. กลุ่ม Chemistry & Applied Chemistry    เคมี เคมีอุตสาหกรรม   

3. กลุ่ม Biological Science    ชีววิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   

4. กลุ่ม Physical Science    ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์   

Timeline

First circular ตุลาคม 2561
Abstract submission มกราคม – กุมภาพันธ์ 2562
Notification of acceptance มีนาคม 2562
Second / final circular เมษายน 2562
Registration พฤษภาคม – มิถุนายน 2562
นิทรรศการงานวิจัยกำหนดการ

“55th Anniversary Science CMU Academic Conference and Meeting”
กำหนดจัดงานในวันที่ 12-13 กันยายน 2562 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

วันที่ 12 กันยายน 2562
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.30 น. พิธีเปิด โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
09.30-10.00 น. ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “บทบาทของนักวิทยาศาสตร์ในโลกปัจจุบัน”
โดย คุณวรานนท์ หล้าพระบาง
นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และที่ปรึกษาอาวุโสรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-11.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับการจัดการองค์กร”
โดย คุณสมร เทิดธรรมพิบูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด
11.00-12.00 น. การเสวนาวิชาการ “มองย้อนเลข 55 มองไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน”
โดย ศาสตตราจารย์ ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
1) ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2) ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
3) คุณคนอง ศักดิ์เพ็ชร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม
1. กลุ่ม Data Science (คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์)
2. กลุ่ม Chemistry & Applied Chemistry (เคมี เคมีอุตสาหกรรม)
3. กลุ่ม Biological Science (ชีววิทยา ศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)
4. กลุ่ม Physical Science (ฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ ธรณีวิทยา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์)
วันที่ 13 กันยายน 2562
ช่วงเช้า เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 กันยายน 2562
ช่วงเช้า เดินขึ้นดอยฯ
ตอนเย็น คอนเสิร์ตการกุศล "คิดถึงวิทยา ย้อนเวลาแห่งความสุข"ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 943315-6 และ 053 943322 | Email: phichettt@gmail.com | Facebook: 55th SCI CMU Conference and Meeting 2019